Пошук навчальних матеріалів по назві і опису в нашій базі:

Реферат на тем
185.53 Kb.
НазваРеферат на тем
Дата конвертації08.07.2013
Розмір185.53 Kb.
ТипРеферат
Зміст
Психологічні ознаки колективу, його види та функції
Первинний колектив
Загальношкільний колектив
Виробничий колектив
Сімейний колектив
Згуртованість колективу
Методи та методики психологічних ознак колективу
Самооцінка емоційно-мотиваційних орієнтацій у між груповій взаємодії (модифікований варіант Н. П. Фетискіна).
Визначення індексу групової згуртованості Сішора.
Методика оцінки психологічної атмосфери у колективі (за А. Ф. Фідлером).
Оцінка мікроклімату студентської групи (В. М. Зав’ялова).
Діагностика ділового, творчого і морального клімату у колективі.
Експрес-діагностика поведінкового стилю у конфліктній ситуації.
Експрес-діагностика стійкості до конфліктів.
Самооцінка раціональної поведінки у конфлікті.
Самооцінка конструктивної поведінки у конфлікті
Діагностика психолого-педагогічної характеристики малої навчальної групи.
Методика "Клімат" (модифікований варіант методики Б. Д. Паригіна)
Психологічна оцінка організаційних здібностей особистості у межах малої групи (Л. І. Уманський та інші).
Експрес-методика по вивченню соціально-психологічного клімату у трудовому колективі.
...
Повний зміст
РЕФЕРАТ
на тему:

ЗМІСТ

Вступ 3

 1. Психологічні ознаки колективу його види та функції 4

 2. Згуртованість колективу 10

 3. Методи та методики психологічних ознак колективу 12

Висновки 16

Список використаної літератури 17

Додаток 18
ВСТУП

Людська істота як особистість, група, колектив, суспільство людей є явищами, які взаємопов'язані і їх не можна розглядати поза соціальним середовищем. Між ними існують складні взаємні залежності та взаємообумовленості. Людина як особистість формується у колективі, який є безпосереднім та опосередкованим виразником внутрішньогрупових відносин.

Але не так давно стало зрозумілим, що без колективної ідеї, особливо в навчальному закладі, не обійтися. Хочемо ми цього чи ні, але колектив має великий виховний потенціал. Саме через класний колектив дітьми привласнюються суспільні цінності. І чим більше учнівський колектив буде орієнтований на суспільно корисну діяльність, на загальнолюдські цінності, тим більше зрілих громадян він виховуватиме.

У контексті вказаних суспільних процесів інтенсивно розробляються завдання цілеспрямованого формування соціалізованої особи, готової до конструктивних міжособистісних стосунків в суспільстві. Особливу значущість, дане завдання набуває відносно дітей і підлітків. Підлітковий вік — важливий період у соціальному розвитку людини. Для підліткового віку характерне посилення всебічної активності: мислення, діяльності, взаємовідносин у колективі... Проблема спілкування відноситься до найважливіших сфер життєдіяльності у підлітковому віці.

В останнє десятиліття майже припинилися дослідження колективу і процесів, що відбуваються в нім. Колектив – це не просто сума індивідів, а це особливий єдиний цілісний організм, що живе за своїми законами. Саме взаємозв'язок, відношення і переваги дають можливість колективу придбати певну структуру, емоційний тон, особливий "дух".

Щоб розуміти вплив колективу на формування особистостей учнів, необхідно знати, згідно яким закономірностям він структурується і функціонує, в яких феноменах виявляється. Це знання дає можливість вчителеві або шкільному психологові знаходити нові виховні шляхи, методи, прийоми. Дозволяє будувати виховну роботу з дітьми і підлітками з урахуванням знання закономірностей розвитку колективу і розвитку кожної окремої особи в нім.

 1. ^ Психологічні ознаки колективу, його види та функції

Людина живе, розвивається і діє у групі. У колективі й під його впливом відбувається становлення особистості — складається її спрямованість, формуються суспільна активність, воля, створюються умови для саморегуляції та розвитку здібностей. Проте не кожну спільність людей, у яку входить особистість, можна назвати колективом. Потрібно розрізняти поняття "група" і "колектив".

Групою можна назвати будь-яке об’єднання людей незалежно від того, якого характеру зв’язки виявляються між її членами. Групи можна поділити на великі та малі, реальні, умовні, офіційні, неофіційні та референтні.

Слово "колектив" (від латин. "collectivus" - збирати разом). Однак в сучасному розумінні колектив - це вища форма об’єднання людей, які мають спільну мету. Поняття "колектив" вживається у двох значеннях: а) як будь-яка група; б) як група високоорганізована. Та коли йдеться про колектив як суб'єкт виховного процесу, то слід говорити про високий рівень соціально-психологічного розвитку людей, які мають спільну суспільно значущу мету, діяльність, що веде до цієї мети, органи управління, міжособистісні стосунки та відповідальність за результат своєї діяльності.

Історично колектив склався із сім'ї, що була частиною племені. Проте не всяка зовні і внутрішньо організована група може розглядатися як колектив. Вищою формою колективу є така група людей, спільна діяльність якої підпорядкована цілям суспільства. Істотною ознакою колективу є суспільна значущість цілей та завдань, на реалізацію яких спрямовані зусилля його членів. Це дає підстави розглядати колектив як найважливішу клітинку суспільного організму.

Виконання спільної соціально цінної та особистісно значущої діяльності сприяє встановленню та розвитку колективістських взаємин, формуванню колективізму як особливої якості особистості, що виявляє її солідарність з цілями та програмами діяльності колективу, готовність активно обстоювати їх. Поведінка людини, що узгоджується з діями колективу, спрямована на їх підтримку, розцінюється як колективістська.

Поведінка особистості може бути конформною. Конформність у поведінці виявляється в тому, що людина пасивно пристосовується до оточення, не виробляє власної активної позиції, а намагається поводитися відповідно до думки інших людей, пристосовуватися до їхніх вимог.

Конформізм — це така поведінка людини, яка характеризується зовнішньою відповідністю цілям колективу при внутрішньому розходженні з ними. Взаємовідносини окремих членів у групах і колективах складні й різноманітні. Вони можуть мати діловий характер, коли їх підґрунтям є співпраця, спільна участь у реалізації важливих виробничих справ, праці. Стосунки можуть бути особистісними, коли контакти між людьми встановлюються на ґрунті взаємних симпатій чи антипатій, доброзичливості чи ворожості. Кожна особистість у системі міжособистісних стосунків має свій статус, що визначається її особистісними якостями, популярністю, впливовістю.

Отже, колектив це певне угрупування людей, які мають злагоджені відносини, вміють вирішувати конфлікти між собою, а також мають чіткі внутрішні та зовнішні цілі і впевнено йдуть до них. Дуже добре коли клас чи групу, яка навчається можна назвати колективом, або інше якесь угрупування тому, що вони дуже багатого досягнуть своєю працею.

Звичайно, колектив регулюється стосунками та конфліктами, які склалися у ньому, тому важливо, щоб у такому колективі був лідер, який завжди може знайти вихід з проблемної ситуації. Кожний займає в колективі певне місце та грає соціальну роль. І не важливо яку саме, тому, що без них життя буде неможливе та життєвий досвід, в результаті чого колектив може або розпастися, або навпаки пережити труднощі та ще краще згуртуватися.

Таким чином, говорячи про колектив, потрібно розуміти, що складовими його є особи з якими треба розмовляти, узгоджувати непорозуміння, а також спостерігати, розуміти та працювати.

Вчення про колектив створювалось, наприклад, А. С. Макаренком. Він вважав, що колектив можливий лише за умови, якщо він об'єднує людей на завданнях діяльності, явно корисної для суспільства. Цілі діяльності колективу не можуть бути замкнуті в ньому самому, вони мають бути винесені за рамки даної групи. Саме ці цілі створюють ті стосунки відповідальної залежності усередині групи, яким А. С. Макаренко надавав вирішальне значення. Наявність певної мети не зовнішня вимога до колективу, а його єство, без якого колективу не існує.

При дослідженні поняття колективу, дослідниками Петровським А.В. та Уманським Л.І. було сформовано дві концепції: діяльнісного опосередкування міжособистісних стосунків та параметрична концепція, що в подальшому вплинула на розвиток науки саме у цій галузі.

У Концепції А.В. Петровського вперше було застосовано принцип діяльності для вивчення психології колективів. Особистість вивчалась тільки в системі стійких міжособистісних зв'язків, опосередкованості змістом та цінностями спільної діяльності. Вона формується в групах, які ієрархічно розташовані на ступенях онтогенезу, а характер розвитку особистості визначається рівнем розвитку групи, до якої вони входять і в якій інтегрована.

Параметрична концепція дозволила розв'язувати проблему формування особистості на різних етапах розвитку малої групи, враховуючи такі параметри групи як її моральна спрямованість та організаційна єдність.

А.С. Макаренко створив теорію колективу на основі багаторічної практичної діяльності (ознаки, принципи організації, стиль і тон, стадії розвитку тощо). Він виступав за таку взаємодію особистості і колективу, яка б вчила вихованця враховувати свої інтереси, підпорядковувати їх колективним.

В галузі педагогіки цим питанням займалися найбільше Ян Каменський та К.Д. Ушинський. В галузі соціологій питанням та проблемою колективу та колективних відносин та їхні взаємодії займався Я. Моренно, який не тільки дослідив це питання, але й створив соціометричну теорію, або метод соціометрії.

В загальному, можна стверджувати, що усі вони були на вірному шляху та зробили свій внесок у розвиток і розуміння проблеми колективу та колективних відносин.

Виховання особистості в колективі є втіленням закономірностей розвитку суспільства, адже в колективних взаєминах створюються умови для соціально-психічного її розвитку. Відокремившись від колективу, людина опиняється в соціально-психологічному вакуумі, що значно ускладнює її розвиток.

Головні психологічні ознаки доброго та згуртованого колективу:

 1. Довіра та взємовимогливість членів групи один до одного.

 2. Доброзичливість і ділові претензії.

 3. Вільне висловлювання думок щодо справ колективу чи поведінки окремих осіб.

 4. Відсутність тиску з боку керівництва на підлеглих і визнання за ними права приймати рішення, значущі для справ колективу.

 5. Достатня поінформованість членів колективу про завдання та стан справ у колективі.

 6. Високий ступінь емоційного включення та взаємодопомоги у ситуаціях, якщо є у цьому потреба.

 7. Усвідомлення і взяття відповідальності на себе за стан справ у групі кожним із її членів.

 8. Високі показники результатів діяльності.

 9. Низька плинність кадрів.

 10. Високий рівень трудової дисципліни.

 11. Відсутність напруженості й конфліктності в колективі тощо.

І хоча кожен колектив має своє, неповторне обличчя, стиль, інтереси, згадані ознаки майже універсальні для будь-якого колективу. Колективу властиві певні ознаки, які дозволяють вичленити його серед інших груп. А.С. Макаренко вважав, що це:

а) спільність і суспільна значущість мети; єдність дій;

в) відносини відповідальної залежності (керівництва і підлеглості);

г) уміння вихованця і наказувати, і підкорятися;

д) психологічний клімат - загальний настрій, який створює емоційний комфорт для всіх і можливість самореалізації для кожного;

е) дисципліна.

Універсальне поняття "колектив" охоплює різні його види, до яких належать:

^ Первинний колектив: порівняно невелика соціальна група, учасники якої перебувають у постійних ділових, товариських, побутових стосунках. Це може бути колектив класу, виробнича бригада на підприємстві, професійна група в установі та ін. За кількісним складом нараховує 10—15 осіб. За більшої кількості в ньому відбувається розподіл на мікроколективи. Якщо в соціальній групі менше 7—8 осіб, вона не є колективом у соціально-педагогічному смислі. Це — замкнена група друзів, приятелів. За якісним складом у колективі має бути приблизно однакова кількість осіб обох статей. Якщо ця вимога загалом витримується у колективах загальноосвітніх закладів, то на виробництві, в системі професійної освіти цього досягти значно складніше, що породжує значні труднощі у розвитку колективу, організації міжособистісних стосунків.

^ Загальношкільний колектив: об'єднує учнів і педагогічних працівників загальноосвітнього навчально-виховного закладу. Здебільшого у них перебуває 500—600 осіб. У таких колективах усі знають один одного, час від часу збираються разом. У ньому теж бажано, щоб була однакова кількість осіб обох статей. Якщо в загальноосвітніх школах, інших навчально-виховних закладах нараховується 1500—2500 осіб, то колективу, по суті, немає. Особа в такому соціальному об'єднанні є анонімною, що вкрай негативно впливає на її виховання.

Тимчасовий колектив. Складається з осіб, які належать до постійних колективів для виконання тимчасових завдань, задоволення своїх пізнавальних і соціальних інтересів (танцювальний колектив, хор, туристська група та ін.). Чисельно вони невеликі, згруповані на основі соціальних інтересів.

^ Виробничий колектив. Це — група професіоналів, об'єднаних для науково-дослідної роботи, виробничої діяльності, охорони порядку, лікування людей тощо.

^ Сімейний колектив. Його складають члени однієї родини. Склався історично як важливе соціальне утворення суспільства.

Колективи можуть бути одновікові й різновікові. У традиціях народної педагогіки — виховання особистості в різновіковому колективі, де старші за віком і соціальним статусом передають свій досвід молодшим, турбуються про їх захист, допомагають долати труднощі. Молодші прагнуть оволодівати соціальним досвідом старших, відчувають відповідальність перед ними.

Колектив є соціальною системою, яка виконує такі функції: організаторську; виховну; стимулюючу.

Кожний із колективів сформований на якійсь базі. Тобто колектив створюється чи за особистими інтересами, чи за професійними, освітніми, а може бути й таке, що він створився в результаті тих обставин в яких людина знаходиться. Кожен вид колективу має свій обсяг людей, якщо ж кількість осіб менша або перевищує, вірогідніше, що ця кількість людей вже чи ще не буде колективом. Але, яким би не був вид колективу та які б не виконував функції все ж головним, на мою думку, є врахування саме об’єктивних чи суб’єктивних психологічних ознак колективу.

 1. ^ Згуртованість колективу

Важливий вплив на ефективність взаємодії людей в колективі спричиняє їх ставлення один до одного, психологічна та практична готовність до співпраці.

Різноманітні підходи до аналізу сформованості групи примушували дослідників розглядати її залежно від часу існування, від частоти комунікацій різних членів групи за певний період часу. А.І. Донцов указує на те, що до колективних властивостей можна віднести "стійкість існування, переважання інтеграційних тенденцій, достатню виразність групових меж, виникнення відчуття "Ми", близькість норм і моделей поведінки".

У колективі, на відміну від малих груп менш високого рівня розвитку є умови для самовизначення особи. Брати участь в колективній діяльності неможливо, якщо члени колективу не розділяють цінності, мотиви, переживання один одного, не приймають різноманітність осіб і характерів членів колективу.

При порушенні спільної діяльності психологічний клімат може погіршати, і це стане помітно у взаємостосунках дітей: зросте кількість сварок, суперечок і конфліктів; з'являться стійкі протиборчі угрупування, зайняті відстоюванням свого впливу на колектив.

Український психолог Н. Л. Коломінський розробив схему, де враховано основні чинники, що зумовлюють задоволеність дітей виконуваною роботою, а також взаємний вплив різних компонентів. Така схема цікава для класного керівника, бо допомагає запобігати конфліктності в колективі

М. М. Обозов, Г. В. Щокін систематизували основні чинники, які визначають характер міжособистісних стосунків
Сумісність - це оптимальне поєднання якостей людей у процесі взаємодії, що сприяє успішному виконанню спільної діяльності. Виокремлюють такі різновиди сумісності, як: фізичну, психофізіологічну, соціально-психологічну та психологічну.

Фізична сумісність: гармонійне поєднання фізичних якостей двох або кількох людей, що разом виконують певну спільну діяльність.

Психофізіологічна сумісність: залежить від особливостей сприйняття людьми дійсності, а також від властивостей нервової системи (темперамент). У випадку невідповідності психофізіологічних характеристик когось із працівників процес праці порушується. Разом з тим, у роботі, яка потребує рухливої нервової системи від усіх її учасників, протилежні темпераменти непридатні.

Соціально-психологічна сумісність передбачає взаємини людей з такими особистісними властивостями, які сприяють успішному виконанню соціальних ролей. У цьому разі необов’язковою має бути схожість характерів, здібностей, але обов’язковою - їх гармонія.

Духовно-психологічна сумісність передбачає спільність поглядів, переконань, соціальних і моральних установок, цінностей, ставлень. Усе це найбільше духовно зближує людей. Це вищий інтегративний рівень сумісності людей, що характеризує глибокий, змістовий бік взаємодії та зумовлює її ефективність. Індексом згуртованості визначається частота збігів оцінок або позицій членів групи стосовно об'єктів, істотно значимих для групи в цілому.

Емоційна залученість (емпатія) кожної особи до колективу як цілого є однією з найважливіших особливостей міжособистісних стосунків в колективі, з яким особа свідомо або не усвідомлено себе ідентифікує (ототожнює). Для справжнього колективу характерні стосунки співпереживання при успіхах і невдачах, емоційної теплоти і співчуття, радості і гордості за досягнення кожного. Наявність або відсутність цих якостей може служити істотною діагностичною ознакою для диференціації груп і колективів.

Аналізуючи відомості досліджень про види, ознаки, функції та сумісність, згуртованість колективу, зауважу, що необхідно зробити перш за все аналіз стосунків в колективі: аналіз стосунків особистостей до спільної діяльності в класі, групі, аналіз взаємин (стосунків особистостей один до одного). Найважливішими критеріями виступають: просоціальність колективної діяльності, заданість її ширшим контекстом соціальних стосунків; успішність вирішення групою своїх групових завдань; наявні можливості для самовизначення кожної особи; сприятливий, здоровий клімат колективу, що позначається на мотивах взаємин дітей, на розумінні ними один одного, на здатності співчувати і об'єднуватися в скрутну хвилину. Адже відношення до справи, до спільної діяльності позначається на зрілості колективу і виявляється у взаєминах.

 1. ^ Методи та методики психологічних ознак колективу

Члени колективу завжди знаходяться в яких-небудь взаєминах між собою. Ці стосунки сторонньому спостерігачеві відкриваються далеко не відразу. Інколи потрібні спеціальні методи для того, щоб розпізнати їх якість і значення для життя групи, такі як:

 1. ^ Самооцінка емоційно-мотиваційних орієнтацій у між груповій взаємодії (модифікований варіант Н. П. Фетискіна). Методика спрямована на визначення рівня емоційно-мотиваційних орієнтацій, які склалися у певній групі чи колективі.

 2. ^ Визначення індексу групової згуртованості Сішора. Ця методика включає анкету з 5-ти запитань, які мають декілька варіантів відповіді, які спрямовані на вивчення рівня колективізму та згуртованості певного колективу.

 3. ^ Методика оцінки психологічної атмосфери у колективі (за А. Ф. Фідлером). Використовується для оцінки психологічної атмосфери, в основі якої знаходиться метод семантичного диференціалу. Дана методика являється графічною, за допомогою якої малюється індивідуальний профіль кожного досліджуваного. Але за кожним профілем створюємо середній, який і характеризує психологічну атмосферу. Дана методика дозволяє проводити анонімне обстеження і забезпечує надійність. Результат такий: чим лівіше здійснене оцінення по 8-ми бальний шкалі, тим психологічний клімат сприятливим, а чим правіше тим характеризується несприятливість психологічного клімату.

 4. ^ Оцінка мікроклімату студентської групи (В. М. Зав’ялова). За допомогою даної методики можна дослідити, які стосунки та взаємини не лише у цілому колективі, але й його складових. Дуже часто в колективі є декілька ще маленьких колективів і ось саме вони стають досліджуваними у цій методиці.

 5. ^ Діагностика ділового, творчого і морального клімату у колективі. Методику застосовують з метою діагностування ділового, творчого і морального клімату в колективі. Досліджувані оцінювали соціально-психологічний клімат в своєму класному чи іншому колективі за діловими, творчими та моральними якостями.

 6. ^ Експрес-діагностика поведінкового стилю у конфліктній ситуації. Методика направлена на дослідження стилів поведінки особистості у конфліктній ситуації. Ці стилі поведінки бувають такі: твердий, залагоджувальний, компромісний, м`який, уникаючий. Те, яким чином поводить себе дитина у конфліктній ситуації може визначити направленість особистості на агресивні дії.

 7. ^ Експрес-діагностика стійкості до конфліктів. Спрямована на визначення характеристик, які говорять про те, що особистість зможе стійко витримати конфліктну ситуацію, знайти з неї вихід, компроміс, або якесь рішення

 8. ^ Самооцінка раціональної поведінки у конфлікті. Методика спрямована на перегляд виникнення та перебіг організаційних конфліктів: виявити "саботажників" спілкування, які можуть стати причиною деструктивної (руйнівної) взаємодії і спричинити виникнення конфліктів в організації; проаналізувати міру орієнтації на певний стиль поведінки в конфлікті — "раціональну" та "мудру поведінку" в конфлікті; дослідити рівень орієнтації на прояви емпатії в процесі спілкування, яка позитивно впливає па запобігання та розв’язання конфліктів.

 9. ^ Самооцінка конструктивної поведінки у конфлікті досліджує формування конфліктологічного портрету особистості, визначення та аналіз конфліктних рис характеру особистості, особливостей конфліктного спілкування.

 10. ^ Діагностика психолого-педагогічної характеристики малої навчальної групи. Ця методика спрямована на з'ясування уявлень про сутність і зміст відповідальності й відповідальної поведінки в учнів, учителів та батьків учнів; вивчення особливостей поведінки учнів відповідно до моральних принципів, прав і обов'язків; виявлення рівнів вихованості відповідальної поведінки, їхніх типологічних характеристик, основних детермінантів поведінки школярів старшого підліткового віку; вивчення змісту і методів виховної роботи вчителів з учнями загальноосвітньої школи.

 11. ^ Методика "Клімат" (модифікований варіант методики Б. Д. Паригіна) спрямована на визначення клімату, який знаходиться у даному колективі. Він може оцінюватися за декількома шкалами і дати можливість кожній з колективів побачити свої проблеми та недоліки.

 12. ^ Психологічна оцінка організаційних здібностей особистості у межах малої групи (Л. І. Уманський та інші). Дозволяє побачити як кожна особистість в межах групи виявляє свої комунікативні та організаторські здібності. Тобто як вони справляються з конфліктами.

 13. Референтометрія. Дослідження стосунків і переваг. В ході виконання референтометрії, дослідник повинен скласти план індивідуальної бесіди з школярем, основний зміст якої полягає в наступному. Дослідник вказує школяру, що він може познайомитися з деякими оцінками, які йому дали однокласники. Дослідник питає, з чиєю б оцінкою випробовуваний хотів познайомитися. Після того, як учень назвав одного з однокласників, дослідник пропонує йому зробити ще один вибір товариша по навчанню. І, нарешті, вже абсолютно остаточний, третій вибір. Ці три однокласники і складають ядро референтної групи для даного школяра".

 14. Соціометрія спрямована на вивчення внутрішньо колективних зв'язків шляхом виявлення стосунків між членами колективу. Цей метод застосовують для дослідження міжособистісних стосунків і міжгрупових відносин з метою їх поліпшення. Він дає змогу вивчити склад малих соціальних груп, особливо неофіційних стосунків, одержуючи соціологічну інформацію, яку іншим шляхом дістати майже неможливо.

 15. "Атмосфера в групі" - Ф. Фідлер. У методиці приведені протилежні за змістом пари слів, за допомогою яких можна описати атмосферу в групі. Чим ближче до правого чи лівого слова в кожній парі досліджуваний розташовує знак "X", тим більше на його думку вираженою є ознака колективі.

 16. "Психодіагностика акцентуації" - К. Леонгард, Х. Смішек. В основу опитувальника Х. Смішека покладена концепція "акцентуйованих особистостей" К. Леонгарда. Досліджуваному даються запитання, які він повинен прочитати та дати на них відповідь. Якщо він погоджується з твердженням - ставить знак V в клітинку "Так", якщо не погоджується - знак V в клітинку "Ні" у таблиці відповідей. За даними цієї методики можна визначити який саме типу акцентуації переважає у досліджуваного.

 17. "Стиль поведінки в умовах конфлікту" - К.У. Томас. У своєму опитувальнику К. Томас пропонує щоразу по два варіанти реагування на кожне запитання. В різноманітних комбінаціях вони зблоковані в 30 пар, у кожній з яких респонденту пропонується обрати те судження, яке є найбільш типовим для характеристики його поведінки. Кількість балів, отриманих індивідом по кожній шкалі, дають уяву про виразність у нього тенденції до проявлення відповідних форм поведінки в конфліктних ситуаціях.

 18. ^ Експрес-методика по вивченню соціально-психологічного клімату у трудовому колективі. Авторами методики є О. С. Михалюк та А. Ю. Шалито. Методика розроблена на кафедрі соціальної психології факультету психологи Санкт-Петербурзького університету. Досвід показує, що проведені дослідження психологічного клімату, як правило, переслідують 2 мети: 1) підтвердження гіпотези про взаємозв'язок між особливостями психологічного клімату в групах і закономірностями протікання в них ряду процесів, тобто припущення про те, що виробничі, соціальні або соціально-психологічні процеси по-різному протікають у колективах з різним психологічним кліматом; 2) вироблення конкретних рекомендацій щодо оптимізації психологічного клімату в колективі.

ВИСНОВКИ

Структуризація колективу можлива:

 1. На основі емоційних переваг,

 2. Через встановлення референтних стосунків.

Переваги виражають вибірковість вибору, референтні стосунки засновані на "значущості, що пов'язує суб'єкта з іншою людиною або групою осіб" і є показником ціннісних орієнтацій особи. Іншими словами, хто привабливий для учня, той і впливає на формування у нього ціннісних орієнтацій. Практика показує, що в класі завжди одні діти є референтними для інших. Таким чином, однокласники впливають на розвиток один одного.

Колективу властиві певні ознаки, які дозволяють вичленити його серед інших груп. Сучасні психологічні дослідження дозволяють виділити такі ознаки колективу:

а) моральна спрямованість діяльності;

б) організаційна єдність;

в) психологічна єдність (інтелектуальна, емоційна і вольова);

г) здатність до самоуправління;

д) групова готовність; е) міжгрупова єдність.

Колектив є соціальною системою, яка виконує організаторську, виховну, стимулюючу функції. Однією з найважливіших властивостей колективу є його згуртованість.

^

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ


 1. Аминов И.И. Психология делового общения // И.И. Аминов.-М.: Омега - Л.;2006.

 2. Введення в психологію / Під заг. ред. Петровського А.В. - М., 1996.

 3. Гертер Гите. Работа в команде: практические рекомендации для успеха в группе / Г. Гертер, К. Оттл: пер. с нем.-Харьков: Гуманитарный Центр, 2006.

 4. Лозниця В.С. Психологія і педагогіка: Основні положення: Навч. посіб. для самост. вивч. дисципліни. - К.: Екс Об, 2000.

 5. Особистість у системі колективних відносин // Матвієнко О.В., Виховання школярів - К., 2005

 6. Психология деловых конфликтов. Хрестоматия: Учебн. пособ. для факультетов: психологических, економических и менеджмента. - Самара: Издательский дом "Бахрам-М", 2007.

 7. Сухомлинський В.О. Методика виховання колективу. - Київ,: "Радянська школа", 1971.

 8. Фетискин Н.П. Социально-психологическая диагностика развития личности и малых групп / Н.П. Фетискин, В.В. Козлов, Г.М. Мануйлов. - М. : Изд-во Ин-та психотерапии, 2002.Вивчення індексу групової згуртованості Сішора

Опитувальник:

I. Як ви оцінили б свою приналежність до групи?

1. Відчуваю себе її членом, частиною колективу (5).

2. Беру участь у більшості видів діяльності (4).

3. Беру участь в одних видах діяльності і не беру участь в інших (3).

4. Не відчуваю, що є членом групи (2).

5. Живу і існую окремо від неї (1).

6. Не знаю, важко відповісти (1).

II. Перейшли б ви в іншу групу, якщо б вам випала така можливість (без зміни інших умов)?

1. Так, дуже хотів би перейти (1).

2. Швидше перейшов би, ніж залишився (2).

3. Не бачу ніякої різниці (3).

4. Швидше за все залишився б у своїй групі (4).

5. Дуже хотів би залишитися в своїй групі (5).

6. Не знаю, важко сказати (1). III. Які взаємини між членами вашої групи?

1. Краще, ніж у більшості колективів (3).

2. Приблизно такі ж, як і в більшості колективів (2).

3. Гірше, ніж у більшості класів (1).

4. Не знаю, важко сказати (1).

IV. Які у вас взаємини з керівництвом?

1. Краще, ніж у більшості колективів (3).

2. Приблизно такі ж, як і в більшості колективів (2).

3. Гірше, ніж у більшості класів (1).

4. Не знаю (1).

V. Яке відношення до справи (навчанні і т. п.) у вашому колективі?

1. Краще, ніж у більшості колективів (3).

2. Приблизно такі ж, як і в більшості колективів (2).

3. Гірше, ніж у більшості колективів (1).

4. Не знаю (1).Додати документ в свій блог або на сайт

Схожі:

Реферат на тем iconІзарова Ірина Олександрівна
Реферат за месяц до начала сессии 5 ноября за реферат 20 балів зо 30 балів семінар

Реферат на тем iconКурс 2 назва дисципліни психофізіологія прізвище викладача черненко М.І. Вид матеріалу
Студенти готують реферат по актуальним темам, на які не виділяється або майже не виділяється часу на лекційних та семінарських заняттях....

Реферат на тем iconРеферат Київ 2013 ???????? ???????? ? ??????? ???????? ???????????, ?? ???????? ???????? ? ?????? ??????? ? ???????? ??????, ? ????????? ?????? ???????????, ?????????? ?? ??? ????? ? ??????????, «?????? ????????? ??'????»

Реферат на тем iconРеферат Микола Куліш

Реферат на тем iconРеферат скачан с сайта allreferat wow ua

Реферат на тем iconРеферат скачан с сайта allreferat wow ua

Реферат на тем iconРеферат На тему: Емпірична > соціологія: >

Реферат на тем iconРеферат скачан с сайта allreferat wow ua

Реферат на тем iconРеферат на тему Філософія
Вступ

Реферат на тем iconРеферат скачан с сайта allreferat wow ua

Додайте кнопку на своєму сайті:
windocs.com.ua


База даних захищена авторським правом ©windocs.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
windocs.com.ua
Реферати
Автореферати
Методички
Документи

опубликовать
Головна сторінка