Пошук навчальних матеріалів по назві і опису в нашій базі:

Зміст дисципліни
272.05 Kb.
НазваЗміст дисципліни
Сторінка1/4
Дата конвертації22.07.2013
Розмір272.05 Kb.
ТипДокументы
Зміст
Зміст дисципліни
2. Практичні заняття
Теоретичні питання
Практичне заняття №2
Практичне завдання
Практичне заняття №3
Практичне завдання
Записи Альберта Віміни про Б.Хмельницького
Короткий термінологічний словник
  1   2   3   4
Вступ
Етнологія та етнопсихологія тісно пов’язані із загальною сферою духовного життя українського суспільства і покликані з’ясувати студентам умови і обставини формування українців як нації, особливості народного побуту, культури, звичаїв, обрядів та вірувань у контексті їхнього психологічного світу.

Курс етнології та етнопсихології має на меті ознайомити студентів з історичними та етнічними основами розвитку української нації, дати базові знання про українську культуру, звичаєво-правові норми, родинні та громадські обряди і звичаї, а також з’ясувати такі психологічні поняття, як етнос, нація, ментальність, сутність і зміст національного характеру, національна самосвідомість тощо. Для успішного засвоєння курсу планується аналіз праць відомих науковців М.Костомарова, М.Драгоманова, В.Січинського, Д.Чижевського, О.Воропая, П.Кононенка, Г.Лозко та ін. Запропонований курс тісно пов’язаний із фольклором, історією, філософією, релігією, психологією та ін. науками.

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні ЗНАТИ:

 • основні етапи розвитку української етнології та етнопсихології, імена й праці найвідоміших дослідників;

 • особливості й характерні риси етнічної культури українців: матеріальної, духовної, традиційно-побутової;

 • специфіку етнічної психології: психічні характеристики, стереотипи стосунків, національна самосвідомість та ін.

Студенти повинні УМІТИ:

 • аналізувати й коментувати наукові праці з етнології та етнопсихології і робити власні висновки з прочитаного;

 • об’єктивно і виважено підходити до оцінок особливостей національної психіки загалом і української зокрема;

 • застосовувати набуті знання у власній професійній діяльності.


Курс “Етнологія та етнопсихологія” тісно пов’язаний з дисциплінами гуманітарного напрямку – фольклором, історією, літературою, психологією, культурологією, філософією, релігієзнавством та ін. Це зумовлено широкою сферою охоплення, важливістю значення і багатогранністю об’єкта й предмета вивчення. Належне засвоєння матеріалу курсу сприяє духовному збагаченню студентів, виробленню уміння аналітично мислити, застосовувати набуті знання у професійній діяльності.

^

Зміст дисципліни


1. Лекції
п/п

Назви тем та головні питання, що розглядаються

Обсяг годин

1

Предмет і завдання етнології та етнопсихології як науки про народ і національну психологію. Історичні та етнічні основи розвитку нації, етнічний склад населення України. Напрями й течії етнологічної науки в ХХ ст. та сьогодні.

2

2

Україна в контексті слов’янського світу. Антропологічний склад. Виникнення етнонімів. Формування української етнічної території, етнодемографічний розвиток України у ХХ ст. Етнографічне районування, етнографічні групи українців.

2

3

Етнологія української культури: духовної, матеріальної, традиційно-побутової. Основні галузі господарства, промислів, ремесел. Поселення та житло, народний одяг, система харчування та народна кулінарія.

2

4

Звичаєво-правова культура українців. Громада і громадський побут. Сім’я і родинний побут та шлюбні стосунки. Козацька звичаєво-правова культура. Система спорідненості і статевовікова стратифікація

2

5

Етносоціальні функції мови. Проблема походження і становлення української мови. Говірки та діалекти. Обряди, звичаї та вірування українців, народна мораль, свята народного календаря. Народні знання.

2

6

Етнологія народних символів (жестів, кольорів, знаків тощо). Релігійні вияви етнічного буття українців. Вияви народної символіки, релігійності, моралі в усній народній творчості.

2

7

Етнічна психологія українців. Психологічна характеристика етносу, етнічні спільноти і групи; етнічні і культурологічні особливості нації. Національна ідентифікація.

2

8

Статичні та динамічні психологічні характеристики етносу. Психічний склад, ментальність, сутність і зміст національного характеру. Національні почуття та етнічні стереотипи, їх причини і зміст. Сутність і умови виникнення етнічних конфліктів.

2
Всього за семестр

16


^ 2. Практичні заняття
п/п

Найменування та зміст практичної роботи

Обсяг годин

1

Господарство і матеріальна культура українців. Народні промисли та ремесла. Художні ремесла. Архітектура житла і храмів. Транспорт і засоби пересування. Сільськогосподарська культура. Нардний одяг.

2

2

Духовна культура українського народу. Сім’я і шлюб, родинна обрядовість. Сімейні звичаї і обряди. Свята й обряди народного календаря. Усна народна творчість, народна мораль.

2

3

Національна кухня, народна медицина. Українські народні вірування, народна й національна символіка. Традиції й особливості народного харчування. Система народних поглядів і знань у галузі медицини. Знахарство. Народна ботаніка, зоологія, метеорологія.

2

4

Психологічні характеристики українського народу. Психологічна сутність і зміст національного характеру українців у контексті історичних епох. Національна самосвідомість українців, їхні національні почуття, святині, табу, етичні та естетичні пріоритети.

2
Всього за семестр

8


Практичне заняття №1
Тема: Господарство і матеріальна культура українців
^ Теоретичні питання:


 1. Основні та допоміжні види господарської діяльності українців. Промисли та ремесла. Художні ремесла. Культура сільськогосподарської діяльності.

 2. Архітектура, інтер’єр житла і храмів українців. Типи поселень, облаштування садиби та двору, домашнє начиння.

 3. Транспорт і засоби пересування.

 4. Українське народне вбрання як вид національної культури та показник матеріального й соціального статусу особи. Головні убори і зачіски.


Практичні завдання:
Підготуйте повідомлення про господарську діяльність (ремесла, промисли та ін.) ваших особистих предків. Створіть схему генеалогічного дерева вашого роду.

Література:

 1. Українська етнологія: Навч. посібник / За ред. В.Борисенко. – К.: Либідь, 2007. – С.94-188.

 2. Етнографія України: Навч. посібник / За ред. С.Макарчука. – Львів: Світ, 1994. – С.169-254; 267-301.

 3. Культура і побут населення України: Навч. посібник. – К.: Либідь, 1993. – С.59-135.

 4. Лозко Г.С. Українське народознавство. – Харків: ДНВ, 2005.

 5. Українське народознавство: Навч. посібник / За ред. С.Павлюка. – К.: Знання, 2006.

 6. Українська родина: Родинний і громадський побут. – К.: Вид-во ім. О.Теліги, 2000.

 7. Стефанюк С.К. Українське народознавство: Навч. посібник. – Харків: ББН, 2003.

 8. Яременко А. Під чаром рідної землі: Посібник з українознавства. – Харків: Прапор, 2007.


  1   2   3   4

Додати документ в свій блог або на сайт

Схожі:

Зміст дисципліни iconНавчальна програма дисципліни
В свою чергу вона забезпечує наступні дисципліни: зп-10 «Вимірювальні системи», вп-05а «Основи контролю І технічної діагностики»,...

Зміст дисципліни iconЕлектронний начально-методичний комплекс з дисципліни „Теорія літератури” Зміст дисципліни Перелік змістових модулів Модуль 1
Модуль 5: Літературний процес. Розвиток художніх методів І літературних напрямів

Зміст дисципліни iconМетодичні рекомендації для вивчення дисципліни предмет І зміст дисципліни. Основи інформатики
Сьогодні характерне проникнення інформатики І в ті галузі науки, які раніше вважалися принципово не формалізованими, тобто недоступними...

Зміст дисципліни iconРобоча навчальна програма для підготовки слухачів за спеціальністю 060101 «Правознавство»
України. Зміст робочої навчальної програми складають вступна частина, система контролю знань, тематичний план, дисципліни, зміст...

Зміст дисципліни iconМодуль І. Вступ в теорію І методику фізичного виховання Предмет І зміст теорії І методики фізичного виховання, методи наукових
Джерела та етапи розвитку тмфв. Структура дисципліни. Задачі тмфв як навчальної та наукової дисципліни. Методи наукових досліджень...

Зміст дисципліни iconРобоча програма з дисципліни «філософьски проблеми педагогічної думки в україні» укладач
Мета: розкрити зміст цивілізаційного характеру освіти І виховання особистості в Україні; розкрити зміст цивілізаційного характеру...

Зміст дисципліни icon2. Зміст завдання Питання до співбесіди з дисципліни: "Загальна психологія"
Затверджено на засіданні кафедри теоретичної та прикладної психології протокол №4 від 20 листопада 2012 р

Зміст дисципліни iconРобоча програма навчальної дисципліни "Екологія" на 2007-2008 навчальний рік спеціальність 090101 „Агрономія"
Тема (зміст) семінару, лабораторного, практичного заняття І методичне забезпечення

Зміст дисципліни iconРобоча програма навчальної дисципліни "Екологія" на 2007-2008 навчальний рік спеціальність 030601 „Менеджмент організацій”
Тема (зміст) семінару, лабораторного, практичного заняття І методичне забезпечення

Зміст дисципліни iconЗміст дисципліни “Інформаційні системи обліку, аудиту І контролю” для студентів
П’ятого курсу факультету економіки та підприємництва денної форми навчання спеціальності 050102 “Економічна кібернетика”

Додайте кнопку на своєму сайті:
windocs.com.ua


База даних захищена авторським правом ©windocs.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
windocs.com.ua
Реферати
Автореферати
Методички
Документи

опубликовать
Головна сторінка