Пошук навчальних матеріалів по назві і опису в нашій базі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни
50.32 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни
Дата конвертації14.08.2013
Розмір50.32 Kb.
ТипДокументы
Зміст
Міждисциплінарні зв’язки
1. Мета та завдання навчальної дисципліни
2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни
3. Рекомендована література


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки,

молоді та спорту України

29 березня 2012 року № 384
Форма № Н-3.03


Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
______________________________________________________________________________________________

(найменування центрального органу управління освітою, власник)

Міністерство освіти і науки, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УкраїниАРХАЇЧНА КУЛЬТУРА

_______________________________________________________________________________

(назва навчальної дисципліни)Програма


нормативної навчальної дисципліни

підготовки ____бакалавр____________________

(назва освітньо-кваліфікаційного рівня)

напряму ___0201 Культура _____________________

(шифр і назва напряму)

спеціальності___6.020101 – Культурологія __

(шифр і назва спеціальності)
(Шифр за ОПП________)

Харків

2012 рік

РОЗРОБЛЕНО ТА ВНЕСЕНО: __ Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

(повне найменування вищого навчального закладу)

РОЗРОБНИКИ ПРОГРАМИ: професор кафедри теорії культури і філософії науки філософського факультету Харківського національного університету ім. В. Каразніа В. А. Суковата

___________________________________________________________

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри теорії культури і філософії науки філософського факультету

Протокол № 16 від 12 червня 2012 р.

Завідувач кафедри теорії культури і філософії науки
_______________________ (Білецький І. П.)

(підпис) (прізвище та ініціали)
Схвалено методичною комісією

філософського факультету

Протокол №__10_ від “20”__червня____2012 р.
“_20” _червня____2012 р. Голова___________( _Голіков С. О.__)

(підпис) (прізвище та ініціали)

Вступ

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни “Архаїчна культура.” складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки __бакалавр_____ напряму 0201 Культура

(назва освітньо-кваліфікаційного рівня)

(спеціальності) “6.020101 – Культурологія ”.

Предметом вивчення навчальної дисципліни є феномени архаїчної культури та світогляду, архаїчні моделі мислення в сучасній культурі. Методологія курсу є інтегративною і включає описову, порівняльну, категоріальну і структурно-семіотичні методики описання та аналізу феноменів давнини.

^ Міждисциплінарні зв’язки: ___студентам допоможуть знання з філософії, історії та історії мистецтв.

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:

1. Архаїчна культура в загальної історії людства.

2. Феномени первісної культури та архаїчного мислення.
^

1. Мета та завдання навчальної дисципліни


1.1. Метою викладання навчальної дисципліни “Архаїчна культура” є

навчити студентів аналізувати феномени архаїчної культури і світогляду, використовувати структурно-семіотичну, категоріальну, історично-описову методологію до аналізу архаїчних моделей мислення в сучасній культурі; ознайомити з розвитком, основними якостями та характеристиками архаїчної культури.

1.2.Основними завданнями вивчення дисципліни “Архаїчна культура” є інформативні, світоглядні, методологічні. Головні завдання курсу полягають у тому, щоб навчити студентів аналізувати феномени архаїчної культури і світогляду, використовувати структурно-семіотичну, категоріальну, історично-описову методологію до аналізу архаїчних моделей мислення в сучасній культурі; ознайомити з розвитком, основними якостями та характеристиками архаїчної культури, її значенням та внеском в сучасну світову цивілізацію, вивчити концепцій В. Проппа, К.Леві-Стросса, Дж.Фрезера, Л.Леві-Брюля, Е.Тайлора, К.Леві-Стросса, В.В.Іванова, В.Топорова, московсько-тартуської семіотичної школи.

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати :

 • етапи розвитку архаїчної культури;

 • етапи еволюції архаїчної людини;

 • найбільш важливі концепції розвитку архаїчної культури;

 • найбільш важливі поняття (категорії) та комплекси понять, в яких відображена специфіка архаїки;

 • базові роботи з архаїчної культури ( В.Проппа, Дж. Фрезера, Кл.Леві-Строса, Л.Леві-Брюля, М.Еліаде, Е.Тайлора, О.Фрейденберг, інших)

вміти :

 • орієнтуватись в етапах та якісних характеристиках архаїчної культури;

 • вичленять риси архаїчного мислення, архаїчні мотиви та теми у формах розвитку пізніших культур, в сучасному мистецтві, міфології, політичній ідеології, масовій свідомості, літературі;

 • розрізняти принципи втілення в давніх та сучасних культурах архаїчних феноменів (тотемізм, анімізм, магія, шаманізм, ініціації, тощо);

 • аналізувати міфи архаїчної культури;

 • аналізувати вплив архаїчних тем та мотивів в сучасній культурі;

писати студентські дослідницькі роботи на матеріали архаїчної культури та її образів у модерній свідомості.

На вивчення навчальної дисципліни відводиться_144_ години/__4 кредити ECTS.
^ 2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1.

«Архаїчна культура в загальної історії людства». Періодизації архаїчної культури, етапи вивчення. Методи реконструкції архаїки. Джерела вивчення. Категорії дослідження. Жанри і типи академічного письма. Походження та еволюція давньої людини. Соціальні інститути давнини: шлюб, влада, родина, гендерно-вікові стосунки, держава, класи. Образи архаїчного Іншого в культурній синхронії та діахронії.


Змістовий модуль 2.

«Феномени первісної культури та архаїчного мислення». Специфіка первісної культури і особливості архаїчного мислення. Архаїчні форми релігійного знання. Міфологія як феномен культури. Міфи народів світу. Українська давня культура. Зміст казок та міфів за структурно-типологічною теорією В.Проппа. Ритуал і його функції в первісному суспільстві. Ініціації, шаманізм, мантика, магія як феномени архаїчної культури. Архаїчні форми мислення в сучасної свідомості. Розвиток мови та писемності в первісних суспільствах.

^

3. Рекомендована література


 1. Алексеев В.П. Першиц А.И. История первобытного общества. – М-Л ,1990

 2. Пропп В.Я. Исторические корни волшебной сказки. - Л, 1986

 3. Тайлор Є. Первобытная культура. - М. 1989

 4. Токарев С.А. Ранние формы религии. - М, 1991.

 5. Полікарпов B.C. Лекції з історії світової культури. - Харків, 1990.

 6. Мифы народов мира. Энциклопедия в 2-х т. - М,1980.

 7. Мифологический словарь под ред. Е.М. Мелетинского. - М, 1991. 1. Форма підсумкового контролю успішності навчання ____ екзамен, оцінюються за національною 5-ти бальною системою оцінювання та системою оцінок ESTC_______________


 2. Засоби діагностики успішності навчання ____поточний модульний контроль (на практичних заняттях), індивідуальне навчально-дослідне завдання (контрольна робота, курсова робота), захист курсової роботи, письмовий екзаменДодати документ в свій блог або на сайт

Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Міністерство освіти І науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим Республіканський вищий навчальний заклад
Студентська практика – ключ до майбутньої професії: професійне зростання майбутнього фахівця

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни
Міністерству освіти І науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, департаментам (управлінням) освіти І науки обласних, Київської...

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни наказ
На виконання Закону України «Про дошкільну освіту», рішення колегії Міністерства освіти І науки, молоді та спорту від 04. 05. 2012...

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, департаменти (управління) освіти І науки обласних, Київської...

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту повідомляє про оприлюднення 4 лютого 2013 року на своєму офіційному веб-сайті (рубрика «Громадське обговорення»)
Зауваження та пропозиції до проекту Концепції просимо надсилати за електронною адресою: ssymu@i ua, тел.: 486-62-94 (Комітет з фізичного...

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки україни
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти І науки, Київської, Севастопольської...

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги, 10, м. Київ, 01135, т ел. (044) 48 1-32- 2 1, факс (044) 2 36 10 49
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти І науки, обласних, Київської,...

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни
Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України від 22. 04. 2011 №364 "Про проведення конкурсних відбірково-тренувальних зборів...

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconДиплом "у розстрочку" чи підгото
Про результати ліцензування, акредитації та атестації : наказ Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України від 12 жовтня...

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги, 10, м. Київ, 01135, тел. (044) 481-32-21, факс (044) 236-10-49
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, департаменти (управління) освіти І науки обласних, Київської...

Додайте кнопку на своєму сайті:
windocs.com.ua


База даних захищена авторським правом ©windocs.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
windocs.com.ua
Реферати
Автореферати
Методички
Документи

опубликовать
Головна сторінка