Пошук навчальних матеріалів по назві і опису в нашій базі:

Питання до державного іспиту з філософії для студентів-бакалаврів відділення "філософія"
43.79 Kb.
НазваПитання до державного іспиту з філософії для студентів-бакалаврів відділення "філософія"
Дата конвертації04.09.2013
Розмір43.79 Kb.
ТипДокументы
ПИТАННЯ ДО ДЕРЖАВНОГО ІСПИТУ З ФІЛОСОФІЇ

для студентів-бакалаврів відділення "філософія" 1. Сучасна комунікативна практична філософія.

 2. Єдність та багатоманітність історії як філософсько-історична проблема.

 3. Знак, символ, образ в культурі.

 4. Лінійні та циклічні моделі історії: основні концепції.

 5. Ідея поступу в філософії історії.

 6. Інстинкт і розум: філософсько-антропологічний аспект проблеми.

 7. Інструментальна та емансипативна діяльність.

 8. Інтенційність як універсальна характеристика свідомості.

 9. Кантова критика метафізики.

 10. Культура та цивілізація: співвідношення понять і феноменів.

 11. Культура як предмет філософського осмислення.

 12. Людина та історія. Проблема суб'єкта історичного процесу.

 13. Метафізика Аристотеля. Основні ідеї.

 14. Мова як феномен людського буття та культури.

 15. Основні етапи розвитку теорії пізнання від Р.Декарта до І.Канта: раціоналізм, емпіризм, трансценденталізм.

 16. Трансформація соціальної філософії в неомарксизмі.

 17. Основні типи теоретико-пізнавальних учень про зв’язок факту і теорії.

 18. Позитивізм і аналітична філософія.

 19. Поняття буття за Парменідом та Платоном.

 20. Поняття досвіду в метафізиці. Предметно-чуттєвий і трансцендентальний досвід.

 21. Поняття духу в філософсько-антропологічній концепції М.Шелера.

 22. Криза європейської культури і життєсвіт (Е.Гусерль).

 23. Криза європейської культури і буття (М.Гайдеґер).

 24. Поняття ідеології. Ідеологія та утопія.

 25. Поняття комунікативної і стратегічної дії.

 26. Поняття парадигми та наукової революцій в гносеології та філософії науки.

 27. Поняття розвантаження у філософсько-антропологічній концепції А.Гелена.

 28. Поняття соціальної солідарності (Е.Дюркгайм).

 29. Практична філософія І.Канта.

 30. Поняття “народ”, “маси”, “еліти” в сучасних філософсько-історичних концепціях.

 31. Тіло як умова можливості культурного існування. Онтологічний мимесис.

 32. Природа самосвідомості. Самосвідомість і рефлексія.

 33. Тілесний досвід і культура. Доторк, бачення, слух.

 34. Проблема спрямованості історичного процесу. Ідея «кінця історії»у новітній філософії історії.

 35. Сучасна практична філософія: основні течії і напрямки.

 36. Різновиди й зміст гносеологічних теорій істини.

 37. Роль інститутів у життєдіяльності людини.

 38. Роль цінностей в людській життєдіяльності.

 39. Своєрідність предмета метафізики.

 40. Смисл історії як філософсько-світоглядна проблема. Класика та сучасність: два підходи до смислу історії.

 41. Соціальні групи та класи як предмет філософського дослідження.

 42. Проблема розмежування норм і законів у неокантіанстві і критичному раціоналізмі.

 43. Співвідношення предметів теорії пізнання і філософії науки. Різновиди знання.

 44. Спільнота та суспільство.

 45. Основні категорії метафізики. Субстанція, сутність, модус атрибут, акциденція.

 46. Теорії соціальної дії та теорії соціальних систем (Т.Парсонс, Ю.Габермас, Н.Луман).

 47. Теорія справедливості Дж.Роулза.

 48. Універсалізм і релятивізм у розумінні природи знання.

 49. Міф і культура. Наративний аспект культурного існування.

 50. Лінійні і циклічні моделі історії. Концепції «кінця історії» та зіткнення цивілізацій в сучасній філософії. ?

 51. Маси і тоталітаризм (Г.Арендт).

 52. Основні принципи правового позитивізму.

 53. Доктрина природного права: традиція і сучасність.

 54. Розрізнення морального і легального за І.Кантом. Кантове вчення про право.

 55. Базові принципи «філософії права» Г.Гегеля.

 56. Природна настанова і феноменологічна редукція.

 57. Смисловий і нормативний виміри культури.

 58. Інтерсуб’єктивність і життєсвіт.

 59. Поняття комунікативної діяльності.

 60. Голос як фундаментальний феномен культури.

 61. Критика метафізики з боку логічного позитивізму.

 62. Діяльнісний підхід до розв’язання проблем теорії пізнання.

 63. Поняття громадянського суспільства в філософській традиції.

 64. Емпіричний та теоретичний рівні наукового пізнання.

 65. Естетика в філософії постмодерну.

 66. Етика Аристотеля: основні ідеї.

 67. Етнос і нація.

 68. Проблема прекрасного. Класичні та сучасні філософські підходи.

 69. Загальна характеристика філософії Відродження.

 70. Іслам та ісламський фундаменталізм.

 71. Іудаїзм та християнство: спадкоємність та розбіжності.

 72. І.Кант і Г.Гегель про розсудок і розум.

 73. Католицизм і православ’я: загальний порівняльний аналіз.

 74. Українська філософія у контексті світової філософії.

 75. Світові релігії. Загальний порівняльний аналіз.

 76. Поняття добра та зла в класичних та сучасних етичних теоріях.

 77. Софісти. Сократ. Сократичні школи.

 78. Протестантизм: особливості та еволюція.

 79. Поняття духу в філософії Г.Гегеля.

 80. Поняття єдиного, логосу та душі в філософії Платона та неоплатонізму.

 81. Філософія англійського емпіризму (Ф.Бекон, Д.Локк, Д.Юм).

 82. Філософія античності. Загальна характеристика.

 83. Філософія Григорія Сковороди: основні ідеї.

 84. Філософія Р.Декарта і Б.Паскаля: порівняльний аналіз.

 85. Філософія екзистенціалізму.

 86. Філософія історії: предмет, метод, функції.

 87. Філософія критичного раціоналізму К.Попера.

 88. Філософія Середньовіччя. Патристика і схоластика.

 89. Філософія Фіхте: загальна характеристика.

 90. Філософія французького Просвітництва.

 91. Глобальні наукові революції і зміна історичних типів наукової раціональності.

 92. Класичний ідеал раціональності і його втілення в історичному типі раціональності класичної науки.

 93. Наука як сутнісне явище Нового Часу. Метафізичне обґрунтування наукового дослідження Р.Декартом.

 94. Філософські засади наукових картин світу: системність, цілісність, складність як способи розуміння єдності багатоманітного у світі.

 95. Філософські засади наукових картин світу: причинність і детермінізм.

 96. Емпіричне і теоретичне в науковому дослідженні.

Додати документ в свій блог або на сайт

Схожі:

Питання до державного іспиту з філософії для студентів-бакалаврів відділення \"філософія\" iconПитання до державного іспиту з філософії для студентів-спеціалістів відділення "філософія"
Основні етапи розвитку теорії пізнання від Р. Декарта до І. Канта: раціоналізм, емпіризм, трансценденталізм

Питання до державного іспиту з філософії для студентів-бакалаврів відділення \"філософія\" iconРобочий тематичний план курсу “філософія 1” (для бакалаврів фснт) Автор курсу доцент Козловський В. П
Головні проблеми сучасної філософії. Предмет філософі, її місце в культурі. Основні питання теорії свідомості, логіки, онтології,...

Питання до державного іспиту з філософії для студентів-бакалаврів відділення \"філософія\" iconРобочий тематичний план навчальної дисципліни філософія середніх віків для студентів баклаврату фгн (спеціальність «філософія») Обсяг аудиторних годин 54 Триместр викладання V (4 год на тиждень) з них
Навчальний курс присвячений вивченню ранньохристиянської філософії, філософії в мусульманських країнах доби середньовіччя та західноєвропейської...

Питання до державного іспиту з філософії для студентів-бакалаврів відділення \"філософія\" iconПрограма курсу “філософія 1” (для бакалаврів фснт) Автор курсу Козловський В. П
Метою курсу є вивчення головних проблем сучасної філософії, актуальних питань теорії свідомості, логіки, онтології, філософії науки,...

Питання до державного іспиту з філософії для студентів-бакалаврів відділення \"філософія\" iconРобочий тематичний план навчальної дисципліни антична філософія 2 для студентів баклаврату фгн (спеціальність «філософія») Обсяг аудиторних годин 54 Триместр викладання ІV (4 год на тиждень) з них
Навчальний курс, що є продовженням курсу „Антична філософія-1, присвячений вивченню класичної грецької філософії та філософії елліністично-римської...

Питання до державного іспиту з філософії для студентів-бакалаврів відділення \"філософія\" iconРобочий тематичний план навчальної дисципліни антична філософія 2 для студентів баклаврату фгн (спеціальність «філософія») Обсяг аудиторних годин 54 Триместр викладання ІV (4 год на тиждень) з них
Навчальний курс, що є продовженням курсу „Антична філософія-1, присвячений вивченню класичної грецької філософії та філософії елліністично-римської...

Питання до державного іспиту з філософії для студентів-бакалаврів відділення \"філософія\" iconЕкзаменаційні питання до курсу “Філософія культури” для студентів філософського факультету іу курсу (спеціальність: філософія)
...

Питання до державного іспиту з філософії для студентів-бакалаврів відділення \"філософія\" iconПрограма з курсу "філософія історії" (для студентів філософського факультету; спеціальність: філософія)
Курс “Філософія історії” дасть студентам можливість набути знання з історії класичної філософії історії, кінця XVIII – поч. XX ст,...

Питання до державного іспиту з філософії для студентів-бакалаврів відділення \"філософія\" iconПрограма курсу антична філософія 2 для студентів баклаврату фгн (спеціальність «філософія») Обсяг аудиторних годин 54 Триместр викладання ІV (4 год на тиждень) з них
Метою курсу є вивчення класичної грецької філософії та філософії елліністично-римської доби

Питання до державного іспиту з філософії для студентів-бакалаврів відділення \"філософія\" iconПрограма курсу антична філософія 1 для студентів баклаврату фгн (спеціальність «філософія») Обсяг аудиторних годин 40 Триместр викладання ІI (3 год на тиждень) з них
...

Додайте кнопку на своєму сайті:
windocs.com.ua


База даних захищена авторським правом ©windocs.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
windocs.com.ua
Реферати
Автореферати
Методички
Документи

опубликовать
Головна сторінка