Пошук навчальних матеріалів по назві і опису в нашій базі:

Затверджую
204.86 Kb.
НазваЗатверджую
Дата конвертації05.09.2013
Розмір204.86 Kb.
ТипДокументы
Зміст
Пояснювальна записка
Тематичний план
Кількість годин
ЗМІСТРозділ 1. Основні принципи та поняття медсестринської етики та деонтології
Розділ 2. Етичні та деонтологічні проблеми сучасної медичної науки
Перелік практичних навичок
Перелік питань до диференційованого заліку
Міністерство охорони здоров'я України

Державний вищий навчальний заклад

Івано-Франківський національний медичний університет

ЗАТВЕРДЖУЮ

Перший проректор ІФНМУ

д.біол.н., професор

_________________А.М.Ерстенюк

(підпис,прізвище, ініціали)

„___” ________ 200 __ р.


РОБОЧА ПРОГРАМА
МЕДСЕСТРИНСЬКА ЕТИКА І ДЕОНТОЛОГІЯ_____

(назва навчальної дисципліни)
________5.12010102 “Сестринська справа”________________

(шифр, назва спеціальності)
Факультет ___медичний__________

Кафедра _____внутрішньої медицини__________
Нормативні дані

Форма навчанняКурс

Семестр

Кількість годин

Залік,

диф. залік (семестр)


Іспит

(семестр)Всього

Аудиторних

С

П

Р

С


Лекції

Практичні занят­тя

Лаборатор ні заняття

Семінар­ські

заняття

Денна

3

6

30

12

8

-

-

10

диф. залік
ВечірняЗаочнаРобочу програму склали: (перелік співробітників кафедри) розроблена колективом кафедри внутрішніх хвороб стоматологічного факультету Івано-Франківського національного медичного університету за редакцією завідувача кафедри професора, д.мед.н. М.А.Оринчак за участю професора, к.мед.н. Александрука, доцента, к.мед.н. Н.Р. Артеменко, к.мед.н. Човганюк О.С., к.мед.н. Краснопольского С.З.

Івано-Франківськ – 2009

Робоча програма складена: згідно вимог, виданих Департаментом кадрової політики, освіти і науки МОЗ України і за­тверджених Центральним методичним кабінетом підготовки молодших спеціалістів МОЗ України (Київ, 2008)

(на основі чого (прототип типової програми) і ким легалізована

(де, коли, ким затверджена)

Робочу програму обговорено на засіданні кафедри ” ” __________ 200 __ р.

Протокол № ___

Завідувач кафедри

д.мед.н., професор ____________________________________М.А.Оринчак

(підпис, вчене звання, прізвище, ініціали)

Програму ухвалено на засіданні циклової методичної комісії ” ” _______ 200 р.

Протокол №____

Голова циклової комісії

Академік АМН України _________________________________Є.М.Нейко

(підпис, вчене звання, прізвище, ініціали)

^ ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Програма “Медсестринська етика і деонтологія” складена на основі освітньо-професійної програми підготовки медичних сестер відповідно до навчального плану медичних училищ і коледжів та з урахуванням вимог кваліфікаційної характеристики спеціальності і Державного стандарту освіти зі спеціальності 5.12010102 “Сестринська справа”.

Мета дисципліни “Медсестринська етика і деонтологія” полягає в підготовці медичної сестри до спілкування з пацієнтом та встановлення їхньої ефективної взаємодії. Медсестринська справа належить до соціономічних професій, що ґрунтується на системі людина — людина та потребують дотримання приватності та конфіденційності при здійсненні фахових завдань. У медицині та медсестринській справі зокрема виникає багато етичних проблем, що стосуються народження, смерті, трансплантації, клонування, репродуктивного здоров’я тощо, у зв’язку з чим і залишаються актуальними для медичної сестри знання етики і деонтології.

Програмою передбачені теоретичні, практичні заняття та самостійна позааудиторна робота студентів.

Заняття з предмета мають проводитися з використанням різних форм роботи (ділові ігри, розв’язування ситуаційних задач та клінічних ситуацій, тестових завдань тощо). На теоретичних заняттях доцільно ознайомити студентів із сучасним станом розвитку медсестринства, а саме: реформуванням медсестринської освіти та практики, наказами Міністерства охорони здоров`я України, Етичним кодексом медичної сестри України.

За навчальним планом вивчення дисципліни “Медсестринська етика та деонтологія” здійснюється на третьому році навчання в блоці дисциплін “Медсестринство ІІІ”.

“Медсестринська етика та деонтологія” як навчальна дисципліна:

 • інтегрується з такими дисциплінами: основи психології та міжособове спілкування, основи медсестринства, основи права та законодавства в охороні здоров’я, ріст і розвиток людини, репродуктивне здоров’я;

 • закладає основи вивчення студентами медсестринства в хірургії, внутрішній медицині, педіатрії, акушерстві, гінекології, онкології, при інфекційних хворобах, медицині катастроф.

Програма розрахована на вивчення дисципліни протягом одного семестру. На вивчення курсу відводиться — 30 годин, з них 12 — на теорію, 8 — на практичні заняття та 10 — на самостійну роботу.

Програма передбачає складання диференційованого заліку.

Після вивчення курсу студенти повинні знати:

 • основні принципи медичної етики та деонтології;

 • основні етичні категорії;

 • Етичний кодекс медичної сестри України;

 • особливості спілкування медичної сестри з пацієнтами різного віку;

 • типи діяльності медичної сестри;

 • особливості поведінки медичної сестри залежно від типу пацієнта;

 • види ятрогеній та їхню профілактику;

 • біоетичні проблеми народження та смерті;

 • дотримуватися принципів приватності та конфіденційності;

 • дотримуватися професійної таємниці;

Студенти повинні вміти:

 • керуватися в своїй діяльності основними етичними категоріями: обов’язок, гідність, совість, честь, відповідальність;

 • створити колегіальні взаємовідносини в медичному колективі;

 • дотримуватися морально-етичних норм у своїй роботі;

 • використовувати нормативно-правову документацію в професійній діяльності;

 • дотримуватися професійної таємниці;

 • аналізувати професійні помилки та їх порушення;

 • запобігати виникненню конфліктних ситуацій;

 • вирішити конфлікт;

 • запобігати виникненню ятрогеній;

 • визначати термінальні стани;

 • надавати психологічну підтримку вмираючому пацієнтові, родичам умираючого (померлого);

 • застосовувати ефективні етичні та деонтологічні підходи при вирішенні біоетичних проблем сучасної медицини.

Студенти мають бути поінформовані про:

 • сучасний стан розвитку медсестринства;

 • реформування медсестринської освіти та практики;

 • проект Закону України “Про права пацієнтів в Україні”;

 • чинні накази та інструкції МОЗ України.

^ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН


п/п

Тема

^ Кількість годин

Усього

Лекції

Практичні

заняття

Самостійна

робота

1

Розділ 1. Основні принципи та поняття медсестринської етики та деонтології.

Поняття про медичну етику та деонтологію. Професійна поведінка медичної сестри та її регулювання

6

2

2

2

2

Етичні категорії. Етичний кодекс медичної сестри України

6

2

2

2

3

Помилки в професійній діяльності медичних працівників та їхнє етичне оцінювання

3

2
1

4

Взаємовідносини медичних працівників

3

2
1

5

Розділ 2. Етичні та деонтологічні проблеми сучасної медичної науки

Сучасні уявлення про хворобу та проблеми медсестринської етики й деонтології

3

2
1

6

Психологічні основи спілкування медичної сестри і пацієнта

3

2
1

7

Збереження професійної таємниці та інформування пацієнта

3
2

1

8

Біоетичні проблеми в сучасній медицині

3
2

1

Усього

30

12

8

10Примітка. Години для самостійної роботи студентів розподіляють за темами предметні (циклові) методичні комісії навчальних закладів.
^ ЗМІСТ
Розділ 1. Основні принципи та поняття медсестринської етики та деонтології
Тема 1. Поняття про медичну етику та деонтологію. Професійна поведінка медичної сестри та її регулювання

Лекція

Історія етичних концепцій і вчень. Поняття про медичну етику, її основні завдання. Медична деонтологія як розділ медичної етики, її основні завдання.

Практичні заняття

Дотримання правил внутрішньої культури поведінки: ставлення до праці, дотримання дисципліни, колегіальність, емпатія. Дотримання правил зовнішньої культури поведінки: делікатність, такт, ввічливість і відповідний вигляд (охайність, відсутність надмірних прикрас, косметики тощо).

Правила етикету.

Практичні навички:

 • дотримуватися правил внутрішньої культури поведінки;

 • вміти створити колегіальні взаємовідносини на робочому місці;

 • дотримуватися правил зовнішньої культури поведінки;

 • дотримуватися деонтологічних принципів поведінки.

Тема 2. Етичні категорії. Етичний кодекс медичної сестри України

Лекція

Основні етичні категорії: обов’язок, гідність, совість, честь, відповідальність. Трактування суті цих понять на різних етапах розвитку суспільства і медичної науки. Обов’язок — основа моральних принципів поведінки людини. Поняття обов’язку медичної сестри. Совість як медична категорія і важливий моральний фактор у діяльності медичної сестри. Почуття гідності, честі і відповідальності — невід’ємна риса характеру медичної сестри. Поняття щастя в трактуванні здорової і хворої людини.

Етичний кодекс медичної сестри України, значення морально-етичних норм в охороні здоров’я населення, роль медичної сестри в дотриманні етичних норм.

Практичні заняття

Основні етичні категорії: обов’язок, гідність, совість, честь, відповідальність.

Складові Етичного кодексу медичної сестри України: загальні положення, медична сестра і пацієнт, медична сестра та її професія, медична сестра та суспільство, професійні медсестринські організації тощо. Відповідальність за порушення норм Етичного кодексу та порядок його перегляду.

Клятва Гіппократа. Клятва Ф. Найтінгейл. Права пацієнтів. Проект Закону України “Про права пацієнтів в Україні”. Важливість отримання згоди пацієнта на проведення медсестринських втручань.

Практичні навички:

 • керуватися в своїй діяльності основними етичними категоріями: обов’язок, гідність, совість, честь, відповідальність;

 • дотримуватися морально-етичних норм у своїй роботі;

 • використовувати нормативно-правову документацію в професійній діяльності;

 • вміти працювати в складі медико-санітарної бригади.

Тема 3. Помилки в професійній діяльності медичних працівників та їхнє етичне оцінювання

Лекція

Об’єктивні і суб’єктивні причини виникнення помилок у роботі медичної сестри. Порушення медичною сестрою своїх професійних обов’язків: технічні, тактичні, діагностичні. Проступки медичних сестер: цивільні, адміністративні, дисциплінарні.

Відповідальність медичних сестер за скоєні проступки: цивільна, адміністративна, дисциплінарна. Кримінальна відповідальність медичних сестер за скоєння злочинів.

Тема 4. Взаємовідносини медичних працівників

Лекція

Колегіальність у медичному колективі як один із наріжних принципів регулювання взаємостосунків між співробітниками. Медицина в кращих своїх моральних зразках і намаганнях. Концептуальні принципи та засади професійної колегіальності. Фахова взаємоповага, порозуміння та вимогливість до практичної роботи медичних працівників заради інтересів пацієнта.

Етика взаємовідносин медичної сестри в лікувально-профілактичних закладах різного профілю (стаціонар, поліклініка, відділення медсестринського догляду, хоспіс, амбулаторії сімейної медицини тощо). Робота медичної сестри в медико-санітарній бригаді.

^ Розділ 2. Етичні та деонтологічні проблеми сучасної медичної науки
Тема 5. Сучасні уявлення про хворобу та проблеми медсестринської етики й деонтології

Лекція

Переживання та емоції пацієнтів під час перебування в лікувально-профілактичному закладі. Особливості психоемоційного стану пацієнтів, які вперше захворіли і у випадку хронічного захворювання. Реакції пацієнтів, що формуються під час хвороби. Значення етико-деонтологічних принципів поведінки медичної сестри для якісного здійснення медсестринського процесу.

Психологічні варіанти відносин між медичною сестрою і пацієнтом. Особливості психотерапевтичного підходу до пацієнта за І. Харді (1973). Типи діяльності медичних сестер.

Міжособисті стосунки між медичною сестрою, пацієнтом та його родиною. Практична взаємодовіра як морально-психологічна категорія. Створення доброзичливих, довірливих взаємовідносин — запорука ефективності медсестринського процесу.
Тема 6. Психологічні основи спілкування медичної сестри і пацієнта

Лекція

Особливості спілкування медичної сестри і пацієнта. Проблеми в повсякденній діяльності медичної сестри, пов’язані з доглядом за пацієнтом. Профілактика виникнення конфліктних ситуацій та роль медичної сестри в їх вирішенні. Психогенні фактори та їхній вплив на пацієнтів. Клінічна класифікація типів пацієнта. Тактика медичної сестри залежно від типу пацієнта. Особливості спілкування медичної сестри з пацієнтами різного віку.

Ставлення суспільства, громади, пацієнтів до медичної сестри.

Тема 7. Збереження професійної таємниці та інформування пацієнта

Практичні заняття

Слово — фактор психологічного впливу. Місце слова в арсеналі медичної сестри. Звукова мова — важливий психотерапевтичний засіб впливу на пацієнта. Вербальна та невербальна підтримка пацієнта. Делікатність, такт і увага — базові принципи, дотримання приватності та конфіденційності в роботі медичної сестри.

Поняття про професійну таємницю. Збереження інформації особистого, інтимного та медичного характеру.

Поняття про ятрогенні захворювання. Роль психіки у виникненні ятрогеній. Фактори та умови, які сприяють виникненню ятрогенних захворювань. Види ятрогеній залежно від причини їх розвитку. Профілактика ятрогеній.

Право пацієнта на інформацію.

Практичні навички:

 • вміти дотримуватися професійної таємниць;

 • дотримуватися принципів приватності та конфіденційності;

 • поважати права пацієнта на отримання інформації;

 • вміти отримати згоду пацієнта на проведення медсестринських втручань;

 • вміти запобігати виникненню конфліктних ситуацій;

 • вміти вирішувати конфлікти;

 • вміти ефективно спілкуватися з пацієнтом;

 • вміти запобігти виникненню ятрогеній.

Тема 8. Біоетичні проблеми в сучасній медицині

Практичні заняття

Біоетичні проблеми народження: штучне запліднення, переривання вагітності, сурогатне материнство, клонування.

Етичні проблеми вмирання, реанімації і смерті. Ставлення пацієнта до смерті. Поведінка медичної сестри по відношенню до вмираючого пацієнта. Поведінка медичної сестри по відношенню до родичів вмираючого (померлого) пацієнта. Психологічний захист медичної сестри як засіб профілактики емоційного “згорання”.

Біоетичні проблеми смерті: автопсія, смерть мозку, евтаназія. Трансплантація органів і тканин.

Практичні навички:

 • вміти визначати термінальні стани;

 • вміти надати психологічну підтримку вмираючому пацієнтові, родичам умираючого (померлого);

 • вміти застосовувати ефективні етичні та деонтологічні підходи під час вирішення біотичних проблем сучасної медицини.

^ ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК

 1. Дотримуватися правил внутрішньої культури поведінки.

 2. Вміти створити колегіальні взаємовідносини на робочому місці.

 3. Дотримуватися правил зовнішньої культури поведінки.

 4. Керуватися в своїй діяльності основними етичними категоріями: обов’язок, гідність, совість, честь, відповідальність.

 5. Дотримуватися деонтологічних принципів поведінки.

 6. Дотримуватися морально-етичних норм у своїй роботі.

 7. Використовувати нормативно-правову документацію в професійній діяльності.

 8. Вміти працювати в медико-санітарній бригаді.

 9. Вміти дотримуватися професійної таємниці.

 10. Дотримуватися принципів приватності та конфіденційності.

 11. Поважати права пацієнта на отримання інформації.

 12. Вміти отримати згоду пацієнта на проведення медсестринських втручань.

 13. Вміти аналізувати професійні помилки та їх порушення.

 14. Вміти запобігати виникненню конфліктних ситуацій.

 15. Вміти вирішувати конфлікти.

 16. Вміти ефективно спілкуватися з пацієнтом.

 17. Вміти запобігати виникненню ятрогеній.

 18. Вміти визначати термінальні стани.

 19. Вміти надати психологічну підтримку вмираючому пацієнту, родичам умираючого (померлого).

 20. Вміти застосовувати ефективні етичні та деонтологічні підходи під час вирішення біотичних проблем сучасної медицини.

^ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОГО ЗАЛІКУ

 1. Медична етика, її завдання.

 2. Медична деонтологія, її завдання.

 3. Етичний кодекс медичної сестри України.

 4. Основні етичні категорії, визначення понять.

 5. Об’єктивні і суб’єктивні помилки в роботі медичного працівника.

 6. Цивільні, адміністративні і дисциплінарні проступки в діяльності медичних працівників і відповідальність за них.

 7. Кримінальна відповідальність у діяльності медичного працівника.

 8. Колегіальність у медичному колективі як один із наріжних принципів, регулювання взаємостосунків між співробітниками.

 9. Психологічні варіанти відносин між медичною сестрою та пацієнтом.

 10. Типи медичної сестри.

 11. Особливості спілкування медичної сестри і пацієнта.

 12. Класифікація типів пацієнтів.

 13. Поняття професійної таємниці.

 14. Клятва Гіппократа.

 15. Клятва Ф. Найтінгейл.

 16. Поняття про ятрогенні захворювання.

 17. Роль психіки у виникненні ятрогеній.

 18. Фактори і умови, які сприяють виникненню ятрогенних захворювань.

 19. Види ятрогеній залежно від причини їх розвитку.

 20. Профілактика ятрогеній.

 21. Поведінка по відношенню до вмираючого.

 22. Поведінка по відношенню до родичів умираючого (померлого).

 23. Біоетичні проблеми народження.

 24. Біоетичні проблеми смерті.

ЛІТЕРАТУРА
Основна:

1. Губенко І.Я., Шевченко О.Т., Бразалій Л.П., Апшай В.Г. Медсестринський догляд за пацієнтом. — К.: Здоров’я, 2000.

2. Губенко І.Я., Шевченко О.Т., Бразалій Л.П., Апшай В.Г. Медсестринський процес: Основи сестринської справи та клінічного медсестринства. — К.: Здоров’я, 2001. — 208 c.

3. Етичний кодекс медичної сестри України // Сімейний лікар +. — 2004. — травень. — С. 5.

4. Інфекційний контроль у медичних закладах: Навч. посібник / За заг. керівн. І.Я. Губенко — Черкаси, 2003. — 44 с.

5. Матвеев В.Ф. Основы медицинской психологии, этики и деонтологии: Учеб. пособие. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Медицина, 1989. — 176 с.

6. Москаленко В.Ф., Попов М.В. Біоетика: філософсько-методологічні та соціально-медичні проблеми. – Вінниця: Нова книга, 2005. — 218 с.

7. Назар П.С., Віленський Ю.Г., Грандо О.А. Основи медичної етики. — К.: Здоров’я, 2002. — 344 с.

8. Основи загальної і медичної психології / За ред. І.С. Вітенка і О.С. Чабана. — Тернопіль: Укрмедкнига, 2003. — 344 с.

9. Остапенко А.Л. Этика и деонтология среднего медицинского работника. — Л.: Медицина, 1985. — 144 с.

10. Пасєчко Н.В., Лемке М.О., Мазур П.Є. Основи сестринської справи: Підручник. —Тернопіль: Укрмедкнига, 2002. — 544 с.

11. Психологія кризових станів: Навч. посібник / О.Т. Шевченко. — К.: Здоров’я, 2005. — 120 с.

Додаткова:

1. Наказ МОЗ України від 25.05.2000р. № 120 “Про вдосконалення організації медичної допомоги хворим на ВІЛ-інфекцію/СНІД”.

2. Грабова А. Психологія спілкування медсестри і пацієнта // Медична сестра. — 2005. — № 1. — С. 30—31.

3. Губенко І. Я. Оцінка пацієнтами роботи медичних сестер // Здоров’я України. — 2003. — № 12. — С. 31.

4. Запорожан В.М. Нооетика — філософські і світоглядні основи глобальної білетики // Лікарський вісник. — 2006. — № 1. — С. 56—62.

5. Кодекс професійної етики Міжнародної ради медсестер (1973) // Сімейний лікар +. — 2004. — Травень. — С. 4.

6. Куліченко В. Біоетика / В. Куліченко С. Пустовіт // Медична сестра. — 2006. — № 1. — С. 17—19.

7. Нечерда В. Біомедична етика – наука про виховання людства // Медична сестра. — 2005. — № 1. — С. 27—29.

8. Пиріг Л. Соціоетика та білетика — сучасні реалії в Україні // Ваше здоров’я. — 2006. — № 30. — С. 6.

9. Порохняк І. Спілкування медичної сестри з пацієнтами: питання комунікації // Медична сестра. — 2005. — № 1. — С. 34—35.

10. Поцюрко Р.І. Деякі морально-етичні, деонтологічні і психологічні аспекти діяльності медичної сестри // Медсестринство України. — 2003. — № 2. — С. 26.—27.

11. Проект Закону України “Про права пацієнтів в Україні” // Здоров’я України. — 2005. — № 8. — С. 30— 32.

12. Про затвердження “Програми розвитку медсестринства України на 2005—2010 рр.” // Наказ МОЗ України № 585 від 08.11.2005.

13. Чернецова Н.А. Изучаем законы общения: (медсестра и больной) // Сестринское дело. — 2006. — № 1. — С. 27.

Додати документ в свій блог або на сайт

Схожі:

Затверджую iconЗатверджую” “затверджую”
Залучення студентської молоді до активної наукової, творчої та громадської діяльності

Затверджую icon"затверджую" " затверджую "
Держмолодьспортом за поданням Федерації України зі спортивної аеробіки І фітнесу (далі Федерація)

Затверджую iconЗатверджую затверджую
Популяризації І пропаганди активного туризму, залучення широких верств населення України до систематичних занять спортивно-оздоровчим...

Затверджую iconІвана Франка "Затверджую"
Затверджую 2013 рік

Затверджую icon«затверджую» Голова Житомирської районної федерації футболу
Затверджую ” Начальник управління у справах сім’ї, молоді та спорту Житомирської міської ради

Затверджую iconПогоджено погоджено затверджую затверджую
Загальне керівництво здійснюється Чернігівським міським центром фізичного здоров’я населення „Спорт для всіх”

Затверджую iconЗатверджую затверджую голова районної Голова районної ради державної адміністрації
Мисник Н. Ф., Семенюк Б. А., Конон В. Г., Плющ Л. В., Дусь М. К., Капліна Л. Ф., Чехменко Ю. В., Мельниченко В. М., Біжовець М.І.,...

Затверджую iconЗатверджую

Затверджую iconЗатверджую

Затверджую iconЗатверджую

Додайте кнопку на своєму сайті:
windocs.com.ua


База даних захищена авторським правом ©windocs.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
windocs.com.ua
Реферати
Автореферати
Методички
Документи

опубликовать
Головна сторінка